Договір публічної оферти про надання послуг

ОФЕРТА № 1 ВІД 01 березня 2021 року

ЦЯ ОФЕРТА ДІЙСНА ДО 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ


Прочитайте уважно текст даної оферти і, якщо Ви не згодні з будь-яким положенням даної оферти, або не зрозуміли будь-яке її положення, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію за телефоном +380487770696. У разі прийняття умов цієї публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.


Публічна оферта


Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які відповідають вимогам цього Договору, і є офіційною публічною пропозицією (згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України) ТОВ Українсько-Баварський Менеджмент-Трейнінгцентр, іменованого в подальшому "Виконавець" на визначених Договором умовах, згідно з переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця. Договір вважається укладеним у порядку ст. 642 Цивільного кодексу України та набуває чинності договору приєднання з моменту вчинення Вами дій, передбачених п. п. 3.3.1., 3.3.2. цього Договору, що означають повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень (акцепт).1. Визначення термінів


1.1. Договір (оферта) - цей публічний договір між Замовником і Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту Замовником цієї Оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений тільки шляхом приєднання Замовником до запропонованого договору в цілому.

1.2. Сайт - веб-сторінка, доступна в мережі Інтернет під доменним ім 'ям: https://bayernhaus.com.ua/slz_ua і всі (будь-які) суб-домени (під-домени) даного ресурсу.

1.3. Акцепт оферти (прийняття пропозиції) - повне та беззастережне прийняття Замовником умов, викладених у цьому Договорі, шляхом заповнення Анкети на сайті https://bayernhaus.com.ua/slz_ua та належної оплати вартості послуг. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту цієї оферти, має юридичну силу згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до договору, укладеного Сторонами у письмовій формі. При поданні Анкети та здійсненні оплати згідно з умовами цього Договору вважається, що Замовник ознайомлений і згоден з усіма умовами цієї оферти.

1.4. Виконавець - ТОВ Українсько-Баварський Менеджмент-Трейнінгцентр.

1.5. Замовник - це користувач (потенційний користувач) послугами Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані та згоду на їх обробку, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, і має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.

1.6. Курс - цілісний і сформований виклад за допомогою Контенту однієї або декількох тем будь-якого напрямку у сфері вивчення німецької мови. Характеристики Курсу визначаються у відповідній Пропозиції Курсу.

1.7. Контент - означає текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, надані для використання Замовником.

1.8. Пропозиція Курсу - розміщена на Сайті інформація про характеристики, тривалість, формат, терміни проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу тощо.

1.9. Реєстрація Замовника (далі - Реєстрація) - заповнення Замовником Анкети шляхом надання персональних даних та згоди на їх обробку.

1.10. Анкета - електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу навчання, що підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором та для підтвердження укладення Замовником цього Договору.

1.11. Посилання на сайт - буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до сайту Виконавця в мережі Інтернет.

1.12. Персональне посилання - персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Замовнику отримати доступ до Курсу навчання.

1.13. Система оцінювання - встановлена Виконавцем система оцінки якості засвоєння навчальних Курсів. Система встановлюється, змінюється, вдосконалюється за рішенням Виконавця.

1.14. Викладач - особа, яка безпосередньо проводить заняття з Курсу.

1.15. Заняття - дистанційне або очне заняття з Викладачем за допомогою певного програмного забезпечення або в офісі Виконавця.

1.16. Повідомлення про оплату - повідомлення, надіслане Виконавцем на електронну пошту, зазначену Замовником (потенційним Замовником), та/або смс-повідомлення, надіслане на вказаний Замовником номер мобільного телефону із зазначенням: актуальної інформації про вартість послуг, банківських реквізитів на оплату тощо. Термін дії Повідомлення становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту його надсилання Виконавцем. Після закінчення цього терміну Повідомлення є недійсним.

1.17. Сторони - Виконавець і Замовник.

1.18. Банківський рахунок Виконавця - банківський рахунок ТОВ Українсько-Баварський Менеджмент-Трейнінгцентр.2. Предмет Договору


2.1. За цим Договором Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги з очного або онлайн навчання у сфері вивчення німецької мови та з організації та забезпечення доступу Замовника до обраного ним Курсу, а Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, а також дотримуватися умов та порядку їх отримання, встановлених Договором.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за цим Договором визначаються Курсом, обраним та сплаченим Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу.

2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників Договору, він вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця).

2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.5. Виконавець не зобов'язаний перевіряти відповідність Замовника вимогам Договору (п. 1.5.) та не несе відповідальності у разі невідповідності Замовника.

2.6. Всі умови Договору викладені в даній оферті є обов'язковими для Сторін. Перед початком використання послуг Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією, опублікованою на Сайті Виконавця.

2.7. Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною і повинна утриматися від Реєстрації на навчання. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору та вважається Замовником згідно з його умовами. Замовник може самостійно в будь-який момент ознайомитися з умовами Договору на Сайті Виконавця та зобов'язаний періодично перечитувати інформацію на Сайті Виконавця, зокрема з метою ознайомлення з важливою інформацією щодо навчання, яка може періодично оновлюватися.

2.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та подальшого повідомлення про це Замовника. Зміни набувають чинності з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою https://bayernhaus.com.ua/slz_ua.

2.9. Замовник розуміє і підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору, означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не згоден з новими умовами Договору, він повинен припинити використання послугами Виконавця.3. Порядок укладання Договору


3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією (офертою) Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити послуги Виконавця з очного або онлайн навчання та укласти цей Договір на зазначених у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка відповідає вимогам цього Договору та бажає придбати послуги Виконавця.

3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив такі дії в їх сукупності:

3.3.1. належним чином заповнив Анкету на Курс навчання і проставив у ній позначку про прийняття Оферти;

3.3.2. після оформлення Анкети належним чином оплатив послуги Виконавця згідно з Повідомленням про оплату, отриманим від Виконавця.

3.3.3. Реквізити для оплати послуг Виконавця зазначаються у Повідомленні про оплату.

3.3.4. Особа, яка не виконала хоча б однієї з дій, передбачених п. п. 3.3.1, 3.3.2. цього Договору, не є Замовником.

3.4. Акцепт справжньої оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без винятків) і що Замовник погоджується і беззастережно приймає всі умови обраного та оплаченого ним Курсу, розміщені на Сайті Виконавця.

3.5. Термін акцепту необмежений.

3.6. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту акцепту та діє протягом усього строку отримання Замовником послуг Виконавця або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.7. Умови цього Договору діють для будь-якого Курсу навчання із зазначених на Сайті.

3.8. Умови Договору залишаються для Замовника незмінними з моменту повної оплати обраного Курсу і до завершення Виконавцем занять з цього Курсу.

3.9. Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця у разі порушення Замовником умов цього Договору. Виконавець повідомляє Замовнику про розірвання Договору шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, зазначену при Реєстрації. У даному випадку грошові кошти, сплачені Замовником за Курс навчання, не повертаються.4. Порядок участі у навчанні


4.1. Для участі в онлайн навчанні Замовнику необхідно зареєструватися та виконати всі умови цього Договору.

4.2. Після Реєстрації, на зазначену Замовником електронну пошту (e-mail) або телефон, перед початком навчання, надійде повідомлення про участь у навчанні, в якому міститиметься персональне посилання, що діє лише для одного Замовника, яким воно було отримане.

4.3. Для участі в онлайн навчанні Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера та/або іншого пристрою.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн навчанні, яка виникла з причин, що не залежать від Виконавця, в тому числі через невиконання Замовником п. 4.3. Договору тощо.

4.5. Якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати/часу певного заняття, Замовник отримує:

повідомлення на вказаний ним при Реєстрації e-mail

та/або смс-повідомлення на вказаний при Реєстрації номер мобільного телефону

про нову дату/час проведення заняття, а також персональне посилання для участі.

4.6. Виконавець має право не допустити до участі в занятті Замовника, який порушив або не виконав умови цього Договору. Про це Виконавець повідомляє Замовнику на його контактний e-mail.

4.7. Під час проведення заняття Замовники мають право ставити питання, що стосуються теми та змісту заняття.

4.8. Після закінчення курсу навчання Виконавець надає Замовнику сертифікат, із зазначенням рівня знань Замовника за Курсом навчання за умовою, що Замовник брав участь у не менше 70% занять на курсах; успішно закінчив курси, склавши фінальний тест. Рівень знань Замовника визначається Виконавцем відповідно до Системи оцінювання.5. Права та обов'язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. За умови акцепту Договору та виконання Замовником умов цього Договору, надати Замовнику можливість доступу до обраного ним Курсу навчання відповідно до характеристик та правил проходження Курсу, визначених у Пропозиції Курсу. У разі створення Виконавцем загальних чатів для спілкування Замовників, Виконавець також надає доступ Замовнику до загального чату в месенджері.

5.1.2. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію про Курс.

5.1.3. На Сайті, у тексті цього Договору, у Пропозиції Курсу та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом, інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Курсу, про його зміст та характеристики, про права та обов'язки Сторін при наданні та отримання послуг.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати, оновлювати та вдосконалювати Пропозицію Курсу за власним рішенням згідно зі своїми цілями вивчення мови, поточними тенденціями, потребами потенційних Замовників тощо.

5.2.2. У разі відмови Замовника від проходження, замовленого та сплаченого ним Курсу навчання після закінчення 48 (сорока восьми) годин з моменту завершення першого заняття з Курсу, незалежно від причин відмови - утримати на свою користь грошові кошти, внесені Замовником як оплату за Курс.

5.2.3. На підставі заяви Замовника, вирішувати питання щодо можливості навчання Замовника на іншому курсі з перерахуванням коштів, сплачених за Курс, у разі якщо Замовник не почав навчання за Курсом.

5.2.4. Припинити доступ Замовника до всіх загальних чатів на будь-якому етапі Курсу без повернення внесеної Замовником оплати за Курс, у випадках:

• порушення Замовником правил поведінки під час проходження Курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників Курсу, Викладача, примус їх до відхилення від теми Курсу, реклама, нецензурні вирази тощо;

• порушення Замовником своїх обов'язків, передбачених Главою 6 цього Договору;

• порушення Замовником умов Угоди, призначеної для користувача;

• встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, інших Замовників, викладачів, третіх осіб;

5.2.5. Виконавець має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб, укладаючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності. Виконавець має право передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без погодження із Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб як за свої власні дії.6. Права та обов'язки Замовника

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. На Сайті належним чином заповнити Анкету та підтвердити свою згоду з порядком доступу до Курсу та правилами його проходження. Така згода вважається наданою, якщо Замовник поставив відмітку про прийняття оферти в Анкеті на проходження Курсу.

6.1.2. Належним чином сплатити послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

6.1.3. Виконувати вимоги цього Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України при виконанні цього Договору та проходженні Курсу.

6.1.4. Утримуватися від:

• поведінки, яка може перешкджати іншим учасникам Курсу, викладачам та іншим особам брати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;

• поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України;

6.1.5. Утримуватися від інших дій, не передбачених цим Договором, але таких, що містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб.

6.1.6. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні у зв'язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до Курсу, крім використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його особистих і некомерційних потреб.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Обрати Курс навчання відповідно до власних потреб.

6.2.2. Отримати послуги відповідно до умов даного Договору.

6.2.3. Отримати доступ до Курсу, за умови виконання належним чином своїх обов'язків за Договором та відсутності будь-яких його порушень.

6.2.4. Звернутися до Виконавця з письмовою заявою щодо вирішення питання про повернення коштів, сплачених за Курс, до закінчення 48 (сорока восьми) годин після завершення першого заняття з Курсу.7. Порядок розрахунків

7.1. Актуальна вартість послуг за цим Договором встановлюється в гривні і повідомляється Замовнику шляхом направлення Виконавцем Повідомлення про оплату.

7.2. Вартість Курсу залишається незмінною для Замовника з моменту належної оплати і до закінчення навчання за оплаченим Курсом.

7.3. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у вигляді:

• часткової оплати шляхом перерахування оплати за кожний місяць або частину курса, призначену Виконвцем.

7.4. Грошові кошти, перераховані Замовником за послуги Виконавця, зараховуються на банківський рахунок Виконавця виключно в національній валюті України.

7.5. У разі, якщо Замовник перераховує оплату за послуги Виконавця в іноземній валюті, він повинен це зробити через платіжну систему LiqPay на сайті https://bayernhaus.com.ua/slz_ua.

7.6. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Замовник сплачує додатково. Також Замовник несе всі вищевказані витрати у разі повернення Виконавцем йому повної або часткової оплати за послуги Виконавця.

7.7. Послуги вважаються сплаченими у момент зарахування належної оплати за Курс на рахунок, зазначений Виконавцем у Повідомленні про оплату.

7.8. Актуальна інформація про чинні знижки на вартість визначеного Курсу (Курсів) розміщується на Сайті.

7.9. При необхідності повернення коштів Замовник повинен зв'язатися з Виконавцем за контактним телефоном, вказаним на Сайті та оформити запит на повернення. Після цього Замовник повинен належним чином оформити та надіслати Виконавцю з адреси зареєстрованої електронної пошти скан копію заяви про повернення коштів із зазначенням таких даних: прізвище, ім'я, по батькові; назва Курсу; дата замовлення; інформація про платежі (сума, дата перерахування) причини відмови від послуг тощо.

7.9.1. У разі неналежного оформлення запиту про повернення коштів та/або відсутності у заяві про повернення Замовника необхідної інформації Виконавець має право не розглядати таку заяву Замовника та не несе за це відповідальності.

7.10. При поверненні коштів Виконавець використовує ті засоби платежу, які використовував Замовник. Якщо Замовник використовував кілька різних платіжних засобів, Виконавець може використовувати будь-який з них за своїм вибором. Із суми повернення грошових коштів будуть утримані всі додаткові послуги та комісії банків і платіжних систем, пов'язані з поверненням платежу.

7.11. Термін розгляду Виконавцем будь-яких заяв Замовника про повернення коштів, сплачених за Курс, становить 20 (двадцять) календарних днів з моменту отримання належним чином оформленої заяви Замовника.8. Відповідальність Сторін


8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та вимогами Договору.

8.2. У разі, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Договір та відмовити Замовнику у допуску до проходження Курсу без повернення внесеної оплати.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за:

8.3.1. неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв'язку, відсутність або несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв'язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;

8.3.2. порушення безпеки обладнання або несправність обладнання, що використовується Замовником для отримання послуг;

8.3.3. будь-які збитки Замовників або третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

8.4. У разі порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг або наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

8.5. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом або претензією за цим Договором обмежується розміром вартості послуги, наданої за Договором.9. Відмова від гарантій


9.1. Замовник погоджується, що використовує послуги Виконавця виключно на власний розсуд і несе за це односторонню відповідальність.

9.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, досягнення, придбання, доходи, за репутаційні, інші ризики тощо, які можуть виникнути при використанні послуг Виконавця.

9.3. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при використанні одних і тих самих послуг. Використовуючи послуги Виконавця, Замовник відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця з приводу результатів використання послуг Виконавця.

9.4. Замовник повідомлений про те, що його незгода з думкою викладачів та змістом Курсів навчання не є підставою для повернення сплачених коштів.10. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

10.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності Сторін.

10.2. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є винятковим) таке:загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, ворожі атаки, блокади, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена і неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських шляхів, заборона (обмеження) на експорт/імпорт тощо, а також спричинені винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме:локдауни, епідемії, епізоотії, пандемії, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, акваторий портів, перемети, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсуви, інші стихійні лиха

10.3. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом відповідно до чинного законодавства України. При виникненні форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов'язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи.

10.4. Виконавець має право повідомляти Замовників про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Замовники вважаються інформованими з моменту розміщення інформації про обставини непереборної сили на Сайті.11. Додаткові умови

11.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується законодавство України. Всі спори за цим Договором вирішуються в судах України. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

11.2. Досудовий претензійний порядок вирішення спорів між сторонами є обов'язковим за цим Договором. Термін розгляду претензії становить 20 (двадцять) календарних днів з моменту її отримання.

11.3. У разі, якщо суперечку неможливо вирішити в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право звернутися до суду. Сторони домовилися, що всі суперечки за цим Договором вирішуються в суді за місцем перебування Виконавця.

11.4. Цей Договір викладено українською та німецькою мовами, у разі наявності розбіжностей у тлумаченні його умов, Договір викладений українською мовою має перевагу.12. Реквізити та контакти

Виконавець:

ТОВ "Українсько-Баварський Менеджмент-Трейнінгцентр"

Адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 60, кв. 2

Тел.: +38048777 06 96

код ЄДРПОУ 30171554

Банківський рахунок у форматі IBAN:

UA533287040000026003054246019

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ОКПО 30171554

Ми раді Вам допомогти!
Часи роботи: Пн.- Пт. 9.00 - 18.00
Телефон
+38 066 339 74 06
+38 048 777 06 96
+38 048 715 01 20

Адреса
Вул. Успенська. 60, оф. 2
65045 Одеса, Україна
E-Mail
info@bayernhaus.com.ua